Fortsæt til hovedindholdet
Forretningsudvalg
Vedtægter

Vedtægter

Samarbejde mellem biskopperne benævnt "Folkekirke og Religionsmøde"

Deltagere, formål, hjemsted mv.

§1. "Folkekirke og Religionsmøde" er et samarbejde mellem biskopperne.

§2 Samarbejdets formål er, med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner i Danmark, herunder ved opsøgende arbejde. I dette arbejde indgår blandt andet følgende elementer:

  • at oprette en videns- og idébank om religionsmøde
  • at opbygge netværk blandt lokale ressourcepersoner i de 10 stifter, fx de lokale stiftsudvalg og vedligeholde disse
  • at kvalificere religionsmøder for fagprofessionelle, politikere og civilsamfundsaktører
  • at etablere netværk med andre religioner
  • at etablere netværk mellem ansatte og frivillige i folkekirken og opkvalificere ansatte og frivillige til religionsmødet
  • at udvikle dialogskabende materialer og redskaber til praksisrefleksion.

Stk. 2. Samarbejdets opgaver er nærmere beskrevet i vedlagte forståelsespapir.

§3 Samarbejdets hjemsted er København og biskoppen over Københavns Stift har tilsyn med arbejdet.

Finansiering, budget, regnskab, forretningsudvalg mv.

§4 Samarbejdet finansieres ved bevillinger fra fællesfonden. Biskoppen over Københavns Stift udarbejder parallelt med stiftsadministrationen et budgetforslag, der forelægges de øvrige biskopper. Regnskab for Folkekirke og Religionsmøde udarbejdes som biregnskab til Københavns Stifts årsregnskab. Forinden regnskabet afleveres skal det være forelagt de øvrige biskopper.

Stk. 2. Budget og regnskab aflægges i henhold til bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden.

§5 Hver biskop udpeger 1 medlem til forretningsudvalget. Biskoppen over Københavns Stift er imidlertid født medlem af forretningsudvalget, der består af 10 medlemmer. Funktionsperioden for forretningsudvalget følger funktionsperioden for stiftsrådene.

Stk. 2. Forretningsudvalget vælger en formand blandt medlemmerne.

Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Forretningsudvalget afholder mindst 2 årlige møder.

Stk. 5. Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed bortfalder fremkommet forslag. Stk.6. Hvervet som medlem af forretningsudvalget er ulønnet. Der kan udbetales befordringsgodtgørelse efter gældende regler.

§6 Forretningsudvalgets opgaver er at fastlægge de faglige retningslinjer og mål for Folkekirke og Religionsmøde. Retningslinjer og mål drøftes med repræsentanter for stiftsrådene på det årlige møde.

Stk. 2 Forretningsudvalget udpeger en driftsledelse efter indstilling fra biskoppen over Københavns Stift. Driftsledelsen består af 5 personer med særlig viden om religionsmødet, ledelse og organisation samt netværk og kontakt til civilsamfundet og det kirkelige miljø. Driftsledelsen har den daglige ledelse af arbejdet i Folkekirke og Religionsmøde efter retningslinjer fastsat af forretningsudvalget. Driftsledelsen udarbejder sammen med medarbejderne en årlig beretning om arbejdet i Folkekirke og Religionsmøde.

 

§7 Medarbejdere i Folkekirke og Religionsmøde ansættes efter driftsledelsens indstilling til biskoppen over Københavns Stift. Københavns biskop træffer den endelige beslutning om ansættelse og afsked af medarbejder. Københavns Stiftsadministration er ansættelsessted. Arbejdsbeskrivelsen for medarbejdere skal være godkendt af i forretningsudvalget.

§8 Biskoppen over København Stift kan nedsætte arbejdsgrupper og/ eller faggrupper, til konkrete opgaver eller som referencegrupper. Forretningsudvalget fastsætter forretningsorden for fagudvalg og referencegrupper.

Klage- & ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§9 Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af denne vedtægt eller om samarbejde i henhold til vedtægtens §2 mellem bispeembederne, stiftsudvalg, Folkekirkens migrantarbejde og andre organisationer med hvilke, der er indgået samarbejdsaftaler, kan forelægges Kirkeministeriet til afgørelse.

§10 Kirkeministeriets godkendelse kræves til: 1) vedtægtsændringer 2) indgåelse af samarbejdsaftaler i medfør af §2 samt 3) fastsættelse af vilkår i anledning af opløsning af samarbejdet.

§11 Denne vedtægt træder i kraft 2. juli 2020. Samarbejdet kan opløses med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår, hvis deltagerne er enige herom. Kirkeministeren kan opløse samarbejdet efter en deltagers anmodning, eller når der i øvrigt er rimelig grund dertil.

§12 Vedtægten samt de supplerende samarbejdsaftaler i medfør af §2 er til rådighed for offentligheden på samtlige stiftsadministrationers kontorer og i Kirkeministeriet.

 

Den 30. juni 2020

 

Peter Skov-Jakobsen

Biskop over Københavns Stift

 

Henrik Stubkjær

Biskop over Viborg Stift

 

Henrik Wigh-Poulsen

Biskop over Aarhus Stift

 

Henning Toft Bro

Biskop over Aalborg Stift

 

Marianne Christiansen

Biskop over Haderslev Stift

 

Marianne Gaarden

Biskop over Lolland-Falsters Stift

 

Elof Westergaard

Biskop over Ribe Stift

 

Lise-Lotte Rebel

Biskop over Helsingør Stift

 

Tine Lindhardt

Biskop over Fyens Stift

 

Peter Fischer-Møller

Biskop over Roskilde Stift